ALBUM 13x18 BÌA CỨNG 1 NGĂN
    20 hình, 24 hình, 28 hình, 32 hình, 36 hình, 40 hình

ALBUM 15x21 BÌA CỨNG 1 NGĂN
    20 hình, 24 hình, 28 hình.... đến 144 hình, 148 hình, 152 hình

ALBUM 20x30 BÌA CỨNG 1 NGĂN
    20 hình, 24 hình, 28 hình.... đến 144 hình, 148 hình, 152 hình

MẪU BÌA BÔNG